Dhivehi

މި ތަހުލީލުން ދައްކާގޮތުގައި ކޮވިޑް-19 ބަލިޖެހި ފަރުވާ ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް މި ފަދައިން ފަރުވާދިނުމުން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދަކީ %0.71 ހާ ދަށް އަދަދެކެވެ.


Find this article in English and other languages here.
Find the direct link for download here.


ނިޔުޔޯކް، 2 ޖުލައި 2020 – ނިޔު ޔޯކް ގައި ޕްރައިމަރީ ކެއަރ ދޭ ޑޮކްޓަރު، ޑރ ލަޑިމިއަރ ޒެލެންކޯ، މިއަދު އިޢުލާންކޮށްފައި ާވ ގޮތުގައި އޭނާ ފަރުވާދީފައި ާވ ފަރާތްތައް ހިމަނައި ެގ ްނ ހަދާފައިވާ ތަހު ީލލުގެ ަކރުދާސް އޭނާގެ ވެ ްބސައިޓް www.TheZelenkoProtocol.com ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާނެ އެވެ. "ޕިއަރ ރިވިއު" އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މި ތަހު ީލލު އިން ދައްކާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް-19 ަބލީގެ ނުރައްކާ ޮބޑު ފަރާތްތަކަށް ކުރި ާއލާ ފަރުވާދިނުމުން އެނދުމަތިކު ަރންޖެހޭ އަދަދާއި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ފަސްގުނަ ދަށްކުރެވެ އެވެ. މިގޮތުން ދެވޭ ފަރުވާގައި އެކުލެވިގެންވަނީ ޒިންކް، ހައިޑްރޮކްސިކްލޮރޮކީން ގެ ދަށް ޒޯޒް އެއް
އަދި އެޒިތްރޮމައިސިން އެވެ.
ކޮވިޑް-19 ަބލިޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ފަރުވާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރިން ހަދާފައިވާ ތަހުލީލުތައް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ިބނާކޮށްފައިވަނީ ަބލިޖެހި ޮބޑުވަރުވެފައިވާ އަދި ެއނދުމަތިކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން އި ްނޓެން ިސވް ކެއަރ ނުވަތަ ވެން ިޓލޭޓަރު ެގ އެހީގައި ނޭވާލައްވަމުން ގެންދާ ފަރާތްތައް ހިމަނައިގެންނެ ެވ. މިއާ ޚިލާފަށް، މި ފަހުގެ ތަހުލީލަކީ ަބލިވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ެފށިގެން ުކރިއާލާ ފަރުވާދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށްފައިވާ ތަހުލީ ެލކެވެ. ަބލީގެ ނުރައްކާ ޮބޑަ ްށ ކުރިމަތިވެދާނެ ފަރާތްތަކަކީ ކޮ ަބއިތޯ ޑރ. ޒެލެންކޯ ދެނެގަތުމަށް ފަހު ހަމައެކަނި މި ފަރާތްތަކަށް ފަސް ދުވަހަށް މި ތިން ޭބސް
އެކުލެވޭ ފަރުވާ ދީފައިވެއެވެ.
މި ތަހުލީލުން ދައްކާ ގޮތުގައި 141 ަބލިމީހުންނަށް މި ތި ްނ ޭބސް އެކުލެވޭ ފަރުވާ ދިނު ުމން ހަސްފަތާލުގައި އެނދު ަމތި ކުރަންޖެހިފައިވަނީ %2.8 (4/141) މީހުންނެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް، ަބލިޖެހި ކުރިއާލާ ފަރުވާ ނު ޭދ ފަރާތްތައް އެނދުމަތި ކުރަ ްނ ޖެހިފައިވަނީ%15.4 ަބލިމީހުން،މިއީ(58/377)މީހުންއަދި(އޮޑްސްރޭޝިއ0.16ޯ،%95ސީ.އައ0.5ި-0.06؛ 0.001>ޕީ) އަދަދެވެ. ަބލިޖެހުމުން ކުރިއާލާ ފަރުވާދީފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މަރުވެފައިވަނީ %0.71 (1/141) މީހުން އަދި ަބލިޖެހުމުން ކުރިއާލާ ފަރުވާ ނު ޭދ މީހުންގެ ތެރެއިން މަރުވެފައިވަނީ %3.5 (13/377) މީހުން، (އޮޑްސް ރޭޝިއޯ 0.2، %95
ސީ.އައި 1.5-0.03؛ ޕީ=0.16) އެވެ.
މި ދިރާސާ އަދި ތަހުލީލު ހެދުމުގައި ޑރ. ޒެލެންކޯ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރު އަދި ލައިފް ސައެންސް އިންޑަސްޓްރީގެ ފަންނީ މާހިރު ޑރ. ރޮލަންޑް ޑަރވަންޑް އަދި ޖަރުމަނު ވިލާތު ޑުލަސްޑޯފްގެ ހައިންރިޗް ހައިން ޔުނިވަރސިޓީ ގެ އެޖަންކްޓް ޕްރޮފެސަރ ފޮރ އެކްސްޕެރިމެންޓަލް މެޑިސިން އަދި ފަންނީ ލަފާދޭ މާހިރު ޕްރޮފެސަރ މާޓިން ޝޯލްޒް އާއެކު އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ސައިންސް ގެ ފަންނީ ކަރުދާހެއްގައި ޒެލެންކޯ ޕްރޮޓޮކޯލް އާ ެބހޭ ގޮތުން ލިޔެފައިވަނީ، ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ޒިންކް ާއއި ހައިޑްރޮކްސިކްލޮރޮކީން ގެ މަދު އަދަދެއް ދީގެން ފަރުވާ ހޯދި ާދނެ ކަމުގެ މުހިންމު ކަމާ ެބހޭ ގޮތުން ޑަރވަންޑް އަދި ޝޯލްޒް ލިޔެފައިވާ ސައިންސް ގެ ކަރުދާހެއްގައެވެ. މި ކުރެވުނު ތަ ުހލީލު ަގއި ހިމެނޭ ަބލި ީމހުން ަނށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ޒެލެންކޯ ކޮށްފައިވާ އިރު، ހިސާ ާބއި މަ ުޢލޫމާތު ަބލާ ދިރާސާކޮށް ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އިސްވެ
އުޅެފައިވަނީ ވެސް ޑަރވަންޑް އަދި ޝޯލްޒް އެވެ.
"އެހެންތަހުލީލުތަކާމިތަހުީލާލއޮތްތަފާތަކީ،ކޮވިޑް-19 ަބލިޖެހުނުމީހުންއެނދުމަތިކުރުމުގެކުރިންކުރިއާލާފަރުވާ ދިނުން" ކަ ަމށް ޑރ. ޑަރވަ ްނޑް ުބނެފައިވެ އެ ެވ. "ހިތާމައަ ީކ އާއްމު ގޮތެއްގައި ފަރުވާދޭންޖެ ޭހ ގޮތް ހަނ ާދން ެނތިފައިވާ ކަން – އެއީ، ގައިން ގަޔަށް އަރާ ަބއްޔަކަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ފަރުވާކުރުމެވެ. ަބލިޖެހި ހާލު ޮބޑުވެދާނެ ފަދަ މީހުން ފާހަގަކުރުމަ ްށ ފަހު، ޒެލެން ޯކ ވަނީ މި ތިން ޭބސް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަ ްށ ޭބ ުނ ްނކޮށްގެން، ަބލި ޮބޑުވަންދެން މަ ުޑނުކޮށް، ވަ ުގތުން އެފަރާ ްތތަކަށް
ފަރުވާކޮށްފައެވެ."
"ހައިޑްރޮކްސިކްލޮރޮކީން އާ ެބހޭ ގޮތުން އާއްމުކޮށް މީޑިއާގައި ަފތުރާފައިވަނީ ނޭދެވޭ މަ ުޢލޫމާތު ކަމަށް ވުމަކީ ވަރަށް ހިތާމަހު ިރ ކަމެއް" ޒެލެންކޯ ުބންޏެވެ. "އެޒިތްރޮމައިސިން އަކީ ަބއްޔެއްގެ ސަ ަބ ުބން ފުއްޕާމޭގައި ެބކްޓީރިއަލް އިންފެކްޝަން އެއް އުފެދުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އަދި ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ އިތުރު މައްސަލަތައް ކުޑަކޮށްދޭ ޭބހެކެވެ. މި ެހން ުވމުން، ޒިންކް އަކީ ވަޒަން،
ހައިޑްރޮކްސިކްލޮރޮކީން އަކީ ފިސްތޯލަ އަދި އެޒިތްރޮމައިސިން އަކީ ހަށިރައްކާ ކޮށްދޭ ޖެކެޓެވެ."
" ަބލިޖެހި އެނދުމަތި ކުރުމުގެ ހާލަތަށް ދިއުމުގެ ކުރިން، ފުރަތަމަ ވެސް ަބލީގެ އަލާމާތްތައް ފެނުމުން އެއިން ނުރައްކާތެރިކަން ކުރިމަތިކުރުވަފާނެ މިންވަރު ވަ ަރށް ފަސޭހަގޮތަކަށް ދެނެގަނެ ކޮ ިވޑް-19 އަށް ވަގުތުން ފަރުވާ ިދނުމާ ެބ ޭހ ގޮތުން ހެދިފައި ާވ ފުރަތަމް ތަހުލީލަކީ ިމ ތަހު ީލލު" ޕްރޮފެސަރ ޝޯލްޒް ުބންޏެވެ. "ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ނުދައްކާ މި 5-ދުވަހުގެ ފަރުވާގެ ނަތީޖާއަކީ ހަސްފަތާލެއްގައި އެނދުމަތިކުރަން ޖެހޭ މިންވަރާއި ަބލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށްކުރެވިގެން ދިއުމެވެ. އަދި މި ފަރުވާ ނުދޭ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ާއއްމުކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކުން ދައްކާ ހިތުގެ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދަށް ަބލާ، މި ފަރުވާ ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް މިގޮ ްތ އިތުރަށް ކު ިރމަތިނުވާ ކަމެވެ. ިމ ފަރުވާއިން ފެނުނު އެދެވޭ ނަތީޖާ އި ްނ، ަހއިޑްރޮކްސިކްލޮރޮކީން ގެ މަދު އަދަދެއް ޒިންކް އާއެކު ކުރިއާލާ ދިނުމުގެ މުހިންމުކަން ވަރަށް ޮބޑަށް ފާހަގަކޮށްދެއެވެ. ކުރިމަތިވެފައި މިވާ ޕެންޑަމިކް ގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމަށާއި މުސްތަޤު ަބލުގައި ކްލިނިކަލް ތަހުލީލުތަކުގައި މި ތަހުލީލުގެ މަޢުލޫމާތު ޭބނުންކުރެވިދާނެ
އެވެ."

ޑރ. ރޮލަންޑް ޑަރވަންޑް އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ޑރ. ޑަރވަންޑް އަކީ މިއުނިކްގައި މަސައްކަތްކުރާ 20 އަހަރުގެ ތަޖުރި ާބ ހުރި މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއް އަދި ލައިފް ސައަންސް އިންޑަސްޓްރީގެ މާހިރެކެވެ. މި ވަގުތު މީނާއަކީ ޖަރުމަނުވިލާތުގަ ިއ ހުންނަ އެމެރިކާގެ ަބޔޯޓެކް ކު ްނފުންޏެއްގެ މެޑިކަލް އެފެއަރޒް ޑިޕާޓުމަންޓުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތެވެ. މީނާ މި ތަ ުހލީލުގައި ަބއި ެވރިވެފައިވަނީ އަމިއްލަ އަދި މިނިވަން ހައިސިއްޔަތުންނެވެ. މީ ާނ ކުރިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގައި ޤައުމީ، ޔޫރަޕް އަދި ަބއިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ފާމަރ އަދި ަބޔޯޓެކް އިންޑަސްޓްރީގައި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އުފުލާފައިވެ ެއވެ. ޑރ. ޑަރވަންޑް އެމް.ޑީ ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ ޖަރުމަނު ިވލާތުގެ މައިންޒް ގެ ޔޮހަނަ ްސ
ގުތަން ަބރގް ޔުނިވަރިސިޓީއިން، އަދި ޑޮކްޓަރޭޓް ހަދާފައިވަނީ ކަރޑިއޯ ފިޒިއޮލޮޖީ އިންނެވެ.

ޕްރޮފެސަރ ޑރ. މާޓިން ޝޯލްޒް އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ޝޯލްޒް ޑޮކްޓަރޭޓް ޑިގްރީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ) ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ފްރޭންކްފަރޓް މެއި ްނގެ ޔޮހާން ވުލްފްގޭންގް ގޮތް ޔުނިވަރސިޓީއިންނެވެ. އަދި މީ ާނ އަކީ ޑުލަސްޑޯފް ގައި ހުންނަ ހައިންރިޗް ހައިން ޔުނިވަރސިޓީ ގެ އެކްޕެރިމެންޓަލް މެޑިސިންގެ އެޖަންކްޓް ޕްރޮފެސަރ އެކެވެ. މީގެ އިތުރުން، މީނާ އަކީ "ސްޓާޓްސް- އެންޑް -އަޕްސް ކޮންސަލްޓިންގ" ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެވެ. މީގެ ކުރިން، 2001 ގައި ޝޯލްޒް އުފައްދާފައިވާ ަބޔޯޓެކް ކުންފުންޏެއް ކަ ަމށްވާ "ލިޔުކޯކެއަރ އޭ.ޖީ" ގެ އެގްޒެކެޓިވް ޯބޑުގެ ޗީފް ސައިންޓިފިކް އޮފިސަރ ކަމުގެ މަޤާމު އަދާކޮށްފައިވެއެވެ. ްބރެޒިލްގެ ަސއޮ ޕައޮލޯ ގައި ހުންނަ ފެކަލް ީޓ
އޮފް މެޑިސިން މަރިލިޔާ (ފަމެމާ) އިން "ޕްރޮފެސަރ އޮނޮރިސް ކޮއުސާ" ގެ ލަގަ ުބ ދީފައިވެއެވެ.

ޑރ. ލަޑިމިއަރ ޒެލެންކޯ އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ޑރ ޒެލެންކޯ އަކީ ަބފަލޯ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން ގެ "ސަނީ" އިން 2000 ވަނަ އަހަރު ގްރެޖުއޭޓް ވެފައިވާ ޑޮކްޓަރެކެވެ. ފެމި ީލ މެޑިސިން އިން ޯބޑު ސެޓުފިކެޓް އޮންނަ އަދި މޮންސޭ ފެމިލީ މެޑިކަލް ސެންޓަރގެ މެޑިކަލް ޑައިރެކްޓަރ އެވެ.


އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް www.thezelenkoprotocol.com މީޑިއާގެ ފަރާތުން ގުޅުއްވާ ނަމަ، countermediarelations@gmail.com އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ.